ÄRA OOTA JÄRJEKORRAS MITU PÄEVA, ET KOLIDA!  TEOSTAME TEILE SOBIVAL AJAL, SOODSALT JA KVALITEETSELT

Eesti
Menüü

Tingimused

MOVE24 EESTI OÜ KOLIMISTEENUSTE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSED
1.1. Lepingu poolteks on MOVE24 EESTI OÜ (registrikood 11213839; edaspidi Move24) ning Move24 poolt koostatud hinnapakkumises (edaspidi Hinnapakkumine) tähistatud teenuse tellija (edaspidi Klient).
1.2. Leping Move24 ja Kliendi vahel (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks arvates hetkest, kui Move24´le on Klient on kinnitanud Hinnapakkumise ning nõustunud käesolevate üldtingimustega.
1.3. Käesolevad üldtingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Juhul, kui üldtingimustes sätestatu on vastuolus Hinnapakkumisega, loetakse, et Hinnapakkumine prevaleerib Lepingu üldtingimuste ees.
1.4. Väljaspool oma majandus- ja kutsetegevust tegutsevale füüsilisest isikust Kliendile kehtivad üldtingimused niivõrd, kuivõrd need ei lähe vastuollu Eesti Vabariigi õigusaktides sisalduva tarbijaregulatsiooni imperatiivsete normidega.

2. HINNAPAKKUMINE
2.1. Hinnapakkumises sisalduvad Lepingu poolte kokkulepped seonduvalt Move24 poolt Kliendile osutatavate teenuste liikidega (edaspidi Teenused), Teenuste hinnaga, tasumise korraga ning muud poolte kokkulepped.
2.2. Hinnapakkumises avaldatud Teenuste hind ei sisalda endas kindlustustasusid, tollimakse, sadama / lennujaama vm transpordisõlme teenustasusid ja teisi lisakulusid, mis teenuse osutamisega seonduvalt Move24´l tekkida võivad. Juhul, kui Kliendi poolt tellitud Teenuste iseloom tingib vajaduse kanda selliseid kulusid, kohustub Move24 Klienti teavitama sellest viivitamatult pärast vastava kulu ulatuse teada saamist, millisel juhul kohustub vastavad kulud kandma Klient.
2.3. Juhul, kui Hinnapakkumises on näidatud Teenuse hind tunnipõhisena, loetakse poolte kokkuleppel Teenuse osutamise aja alguseks ajahetk, mil Teenuseid osutavad Move24 töötajad väljuvad Move24 registreeritud asukohast Kliendi osundatud sihtkohta (kuid igal juhul hiljemalt hetk, mil Move24 töötajad saabuvad Kliendi osundatud sihtkohta) ning Teenuse osutamise aja lõpuks loetakse ajahetke, mil Teenust osutavad Move24 töötajad jõuavad Move24 registreeritud asukohta tagasi või järgmise kliendi asukohta.

3. TEENUSTE OSUTAMINE
3.1. Teenuste koosseisu kuuluvad Kliendi asjade kolimise teenus, Kliendi asjade ladustamise teenus ja / või Kliendi jäätmete utiliseerimise teenus.
3.2. Juhul, kui Klient tellib Move24´lt Teenuseid kolmandale isikule kuuluvate asjade suhtes, sh liisitud vara suhtes, kohustub Klient tagama, et tal oleks kõik load ja nõusolekud, mis on vajalikud, et tagada Teenuste osutamise lubatavus ja õiguspärasus kolmanda isiku asjade suhtes.
3.3. Move24´l on õigus kasutada Teenuste osutamisel Move24 valikul kolmandaid isikuid alltöövõtjatena. Alltöövõtjate kasutamise korral laienevad Kliendi kohustused Move24 ees ka alltöövõtjatele. Alltöövõtjale laienevad Lepingust tulenevad Move24 õigused ja kohustused, mis on otseselt seotud Teenuste osutamisega.
3.4. Klient kohustub tagama, et Move24´l oleks ligipääs Teenuste eseme pealevõtmise ja mahalaadimise kohtadele ning et Teenuste osutamist ei takistaks ükski Kliendist või kolmandast isikust tingitud asjaolu. Juhul, kui Teenuste esemeks olevate asjade pealevõtmise ja / või mahalaadimise kohtade iseloom eeldab Teenuste kohaseks osutamiseks mis tahes erimeetmete, eriliste kaitsevahendite või töövõtete rakendamist Move24 poolt, kohustub Klient neist asjaoludest Move24´t teavitama enne Lepingu sõlmimist.
3.5. Klient on teadlik asjaolust, et Move24 kasutab Teenuste osutamisel eriotstarbelisi sõidukeid. Juhul, kui Kliendi poolt osundatud Teenuste osutamise asukoht tingib vajaduse kanda kulutusi Move24 sõidukite parkimisele Teenuste osutamise vältel, kohustub Klient hüvitama parkimiskulud Move24´le. Juhul, kui Teenuste osutamise asukohale ei ole võimalik parkida lähemale kui 25m kaugusele lähte- või sihtkoha välisuksest, kohustub Klient tasuma Move24´le lisatasu iga kolimismeeskonna liikme kohta vastavalt Move24 hinnakirjale.
3.6. Klient on teadlik, et juhul, kui Kliendi kolitavad asjad asuvad kitsastes või raskesti ligipääsetavates ruumides, võib Teenuste osutamine võtta kauem, kui algselt hinnatud, millisel juhul on Move24´l õigus nõuda Teenuste eest lisatasu vastavalt täiendavale tööle, mida Move24 Teenuste kohaseks osutamiseks asjade asukoha iseloomust tulenevalt tegema pidi.
3.7. Move24´l on õigus koormata Teenuste osutamiseks kasutatavaid sõidukeid korraga mitme kliendi asjadega. Klient on sellest johtuvalt teadlik, et ohtlike asjade kolimisel võib Move24´le taoliste asjade iseloomust tingitud kahju ületada üksnes Kliendi asjadele ja Move24 sõidukitele tekkivat kahju.
3.8. Klient kohustub teavitama Move24 enne Lepingu sõlmimist Teenuste esemeks olevate väärisesemete olemasolust. Väärisesemeteks Lepingu mõistes loetakse juveele, väärismetallidest asju, sularaha, väärtpabereid, väärismünte, kunstiteoseid jm sarnaseid hinnalisi esemeid.
3.9. Move24 kaardistab piiriüleste kolimisteenuste ning laoteenuste osutamisel asjad, mille valduse Move24 ajutiselt võtab üle Teenuste osutamise eesmärgil, vastavasisulises aktis. Klient kohustub tutvuma koostatud aktiga, veenduma selle õigsuses ning kinnitama akti õigsust oma allkirjaga. Asjade valduse tagastamisel kohustub Klient vaatama Teenuste esemeks olevate asjade koosseisu üle ning kinnitama tagastusaktis asjade koosseisu vastavust algselt koostatud asjade nimekirjale. Klient kohustub asjade vastu võtmisel veenduma, et asjad ei oleks Teenuste osutamise raames kahjustunud.
3.10. Klient kohustub teavitama Move24 enne Lepingu sõlmimist kõigist Lepingu esemeks olevatest kolitavatest, ladustatavatest või utiliseeritavatest asjadest või tegevustest, mille kohta sisalduvad käesolevates Lepingu üldtingimustes erisätted või mis muul viisil oma iseloomust tulenevalt vajavad Teenuste lepingukohaseks osutamiseks eritähelepanu. Juhul, kui Klient ei teavita Move24 vastavatest esemetest või tegevustest, on Move24 õigus jätta sellised asjad või tegevused Teenuste eseme koosseisust välja.
3.11. Kliendil on õigus anda Move24 Teenuste osutamisega seonduvaid siduvaid juhiseid. Klient ei või siiski anda juhiseid Move24 poolt Teenuste osutamise raames valitavate sõidumarsruutide või töömeetodite osas.

4. KOLIMISTEENUS
4.1. Eeldusel, et Hinnapakkumises ei ole sätestatud teisiti, sisaldab kolimisteenus järgnevaid tegevusi:
4.1.1. kolitavate asjade pakkimine ja pakenditest lahti võtmine;
4.1.2. mööbli lahti ja kokku monteerimine;
4.1.3. asjade laadimine transpordivahendile ja sealt maha;
4.1.4. asjade transport.
4.2. Juhul, kui kokkulepitud Teenuste koosseisu kuulub asjade pakkimine, kasutab Move24 pakkimiseks enda poolt varustatavaid pakkematerjale, kaste jm, mille kasutamise hind sisaldub Hinnapakkumises. Move24 poolt kasutatavate vahendite omandiõigus ei lähe Kliendi asjade pakkimise käigus üle Kliendile, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
4.3. Juhul, kui poolte kokkuleppe kohaselt pakib kolitavad asjad Klient, vastutab pakkimisest tingitud kahjude tekkimise eest Klient, sõltumata sellest, kas pakkimisel kasutatakse Kliendi või Move24 poolt varustatud pakkimisvahendeid ja -materjale.
4.4. Klient kohustub valmistama kolitavad asjad ette pakendamiseks. Selleks kohustub Klient ühendama lahti kogu kolitava elektroonika ja santehnika, eemaldama seadmed ja paigaldised seintelt ja tegema muud vajalikud toimingud selleks, et kolitavad asjad ei põhjustaks teistele asjadele kahju. Juhul, kui Klient ei telli alljärgnevaid tegevusi enne Lepingu sõlmimist ning kui Hinnapakkumises ei ole sätestatud teisiti, ei sisalda Move24 poolt osutatavad Teenused järgnevat:
4.4.1. tehnikaseadmete elektrivõrgust lahtiühendamine, tehnikaseadmete elektrivõrku ühendamine, santehnilised tööd, elektritööd;
4.4.2. põrandakatete eemaldamine või paigaldamine;
4.4.3. aiamööbli lahtivõtmine ja kokkupanemine, kaasa arvatud aiatööriistade lahtivõtmine ja kokkupanek.
4.5. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole sätestatud teisiti, ei kohustu Move24 kolima alljärgnevaid esemeid:
4.5.1. esemed, mille iseloomust tingituna võib kolimisel tekkida oht varale, elule või tervisele, sh tuleohtlikud ained, tulirelvad, laskemoon, lõhkeaine jms;
4.5.2. keelatud ained ja esemed, sh narkootikumid, psühhotroopsed ained;
4.5.3. varastatud asjad (sh kui Move24´l tekib põhjendatud kahtlus, et tegemist võib olla varastatud asjadega), samuti kolmandatele isikutele kuuluvad asjad (sh kui Teenuse osutamise käigus kolmas isik väidab Move24´le, et tegemist on tema asjadega), mille osas puudub vastava kolmanda isiku luba Teenuste osutamiseks;
4.5.4. kergesti ja kiiresti riknevad asjad, sh toiduained jms asjad, mille hävinemise vältimiseks tuleb neid säilitada kindlal viisil, välja arvatud juhul, kui Klient on varustanud Move24 vahenditega, mis võimaldavad passiivselt asjade riknemist vältida;
4.5.5. loomad, linnud, kalad, roomajad, taimed jms elusolendid;
4.5.6. eriti rasked või suured asjad, mille transportimiseks on tarvilik kasutada eriotstarbelisi masinaid, seadmeid ja / või sõidukeid;
4.5.7. muud asjad, mis vajavad käitlemiseks vastavasisulist luba.
4.6. Juhul, kui kolitavate asjade sihtkohas ei ole Move24´l võimalik Kliendi asju maha panna, on Move24´l õigus Kliendi asjad hoiustada Kliendi kulul. Sellisel juhul kohaldub pooltevahelisele suhtele Lepingus ning Move24 hinnakirjas laoteenuse kohta sätestatu.
4.7. Kolimisteenus on Lepingu mõistes piiriülene juhul, kui kolitavate asjade asukoht Teenuste osutamise algushetkel ning sihtkoht asuvad erinevates riikides.

5. LAOTEENUS
5.1. Eeldusel, et Hinnapakkumises ei ole sätestatud teisiti, sisaldab laoteenus järgnevaid tegevusi:
5.1.1. ladustamisnimekirja koostamine ja kinnitamine mõlema Poole poolt;
5.1.2. ladustatavate asjade pakkimine;
5.1.3. ladustatava mööbli lahti monteerimine;
5.1.4. asjade laadimine transpordivahendile ja sealt maha;
5.1.5. asjade transport;
5.1.6. asjade ladustamine Move24 poolt valitud kohas;
5.1.7. ladustatud asjade transport Kliendi poolt osundatud kohta.
5.2. Laoteenusele kohaldatakse Lepingus kolimisteenuse kohta sätestatut käesolevas peatükis sisalduvate erisustega.
5.3. Move24 kohustub säilitama ladustatavaid Kliendi asju kaitstuna kahjustumise eest ning ilmastikukindlalt.
5.4. Laoteenuse osutamise puhul läheb teenuse esemeks olevate asjade valdus ladustamise ajaks üle Move24´le. Kliendil ei ole ladustamise ajal ligipääsu asjadele ning asjadele ligipääsu saamiseks kohustub Klient osundama Move24´le koha, kuhu asjad transportida. Move24 tagastab ladustatud asjade valduse üksnes tervikuna.
5.5. Juhul, kui ladustatud asjade iseloomust tuleneb, et nende asjade hävinemise või kahjustumise vältimiseks peab Move24 ajal, mil ladustatavad asjad on Move24 valduses, tegema mis tahes eritoiminguid või võtma kasutusele mis tahes erilisi abinõusid, kohustub Klient hüvitama Move24´le vastavate abinõudega kaasnevad kulud.
5.6. Move24 võib anda ladustatavad asjad hoida kolmandale isikule eeldusel, et vastav kolmas isik tagab Lepingust tulenevate Move24 kohustuste täitmise asjade suhtes.
5.7. Move24´l on ladustatavate asjade suhtes pandiõigus. Juhul, kui Klient viivitab laoteenuse eest tasumisega on Move24´l õigus müüa Kliendi asjad võlgnevuse vähendamiseks või kõrvaldamiseks Move24 poolt valitud viisil. Move24 kohustub pandiõiguse teostamisest teavitama Klienti ette vähemalt 5 tööpäeva. Juhul, kui Klient ei rahulda Move24 nõudeid vastava aja vältel, on Move24´l õigus asjad müüa vastava täiendava tähtaja möödumise päeval enda valitud viisil. Pandiõiguse teostamine ei anna Move24´le õigust panditud vara omandada. Juhul, kui Move24 müüb panditud vara enampakkumisel, on Move24´l õigus osaleda enampakkumisel ka ise või seotud isiku kaudu.
5.8. Move24´l on õigus rahuldada oma nõuded Kliendi vastu pandiõiguse teostamisest saadud tulu arvelt. Move24 nõudeid ületavas osas saadud tulu kuulub Kliendile tagastamisele. Pandiõiguse teostamine ei vabasta Klienti Move24 nõuetest Kliendi vastu juhul, kui pandiõiguse teostamisest saadavast tulust ei piisa Move24 nõuete täielikuks rahuldamiseks.
5.9. Move24 pandiõigus ladustatavatele asjadele laieneb ka kolmandatele isikutele kuuluvatele asjadele (sh liisingvarale) juhul, kui Klient ei ole Move24 teavitanud asjade tegelikust omanikust. Sellisel juhul vastutab pandiõiguse teostamisega seonduvate kolmandale isikule tekkivate kahjude eest Klient.

6. OLMEJÄÄTMETE UTILISEERIMISE TEENUS
6.1. Eeldusel, et Hinnapakkumises ei ole sätestatud teisiti, sisaldab olmejäätmete utiliseerimise teenus järgnevaid tegevusi:
6.1.1. utiliseeritavate jäätmete nõuetekohane pakendamine;
6.1.2. jäätmete transport utiliseerimiskohta;
6.1.3. jäätmete utiliseerimine.
6.2. Olmejäätmed Lepingu mõistes on jäätmed, mis tekivad elamu või äripinna tavapärase igapäevase tegevuse raames. Olmejäätmete hulka ei kuulu järgnevad asjad:
6.2.1. vedelad jäätmed;
6.2.2. tervisele või keskkonnale ohtu kujutavad jäätmed või selliseid aineid sisaldavad asjad (akud, patareid, ravimid, õlid, värvid, lahustid jms);
6.2.3. ehitusjäätmed;
6.2.4. elektroonika;
6.2.5. rehvid;
6.2.6. pakendijäätmed.
6.3. Juhul, kui pooled on leppinud kokku kolimis- või laoteenuse osutamise raames tekkivate jäätmete utiliseerimises, kohustub Move24 kokku korjama ja utiliseerima kõik kasutuskõlbmatud olmejäätmed, mis Teenuste osutamise raames tekivad.
6.4. Juhul, kui Klient annab Move24´le käsundi utiliseerida asju, mis ei ole käsitletavad Lepingu mõistes olmejäätmetena, kohustub Klient kandma nende esemete utiliseerimisega seonduvad täiendavad kulud.
6.5. Move24´l on õigus valida Kliendi jäätmete utiliseerimise viis.
6.6. Klient kohustub olemasolevad jäätmed pakendama selleks ettenähtud pakkevahenditesse, kui pooled ei ole leppinud kokku Move24 poolt pakutavate pakkevahendite kasutamises. Kliendi poolt valitud pakend peab olema vastupidav ning tagama, et jäätmete lõhn ei pääseks pakenditest välja.
6.7. Jäätmete omandiõigus ei lähe utiliseerimisteenuse osutamisel üle Move24´le.

7. TEENUSTE HIND JA TASUMISKORD
7.1. Move24 esitab Kliendile Teenuste eest tasumiseks arve, millelt nähtuvad mh Kliendi poolt kandmisele kuluvad lisakulud.
7.2. Juhul, kui Hinnapakkumisest nähtub, et Klient kohustub tasuma ettemaksu, loetakse ettemaksuarve tasumist Lepingu kinnituseks, s.o Leping jõustub ettemaksuarvel märgitud summa laekumisel Move24´le.
7.3. Arve kuulub tasumisele sellelt nähtuval tähtajal. Tasumisega viivitamise korral on Move24´l õigus nõuda viivist määraga 0,05% päevas.
7.4. Rahaline kohustus loetakse Lepingu kohaselt täidetuks hetkest, mil rahasumma laekub õigustatud poolele või kui rahasumma antakse sularahas üle õigustatud poolele.
7.5. Laoteenuse puhul kohustub tasuma Klient teenuse eest ette enne poolte vahel kokkulepitud ladustamisperioodi algust.

8. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE
8.1. Kliendil on igal ajahetkel õigus öelda Leping üles, teavitades sellest Move24´t. Klient kohustub üles öeldud Lepingu eest tasuma sõltuvalt etteteatamisajast, mille Klient Lepingu ülesütlemisel Move24´le andis arvestatuna Teenuste osutamise kavandatud aja algushetkeni alljärgnevalt:
8.1.1. 10 tööpäeva või rohkem enne Teenuste osutamise algust: tasuta;
8.1.2. kuni 10 tööpäeva enne Teenuste osutamise algust: 30% Hinnapakkumises kajastatud Teenuste hinnast ning tunnipõhise hinnaarvestuse puhul 1 töötunni eest;
8.1.3. kuni 5 tööpäeva enne Teenuste osutamise algust: 60% Hinnapakkumises kajastatud Teenuste hinnast ning tunnipõhise hinnaarvestuse puhul 2 töötunni eest;
8.1.4. kolimise päeval Hinnapakkumises kajastatud Teenuste hind ning tunnipõhise hinnaarvestuse puhul kõigi prognoositud töötundide eest.
8.2. Juhul, kui Klient rikub Lepingut oluliselt, on Move24´l õigus Leping üles öelda, teavitades sellest Klienti. Oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse rikkumist, mille tulemusel on kokkulepitud Teenuste osutamine võimatu või olulisel määral häiritud, sh juhul, kui Teenuste osutamise ajal ilmneb, et Move24´l puudub ligipääs Teenuste osutamise kohale. Rahalise kohustusega viivitamist loetakse oluliseks Lepingu rikkumiseks juhul, kui Klient viivitab tasumisega ka pärast täiendavat tähtaega, mis ei või olla lühem kui 5 tööpäeva.
8.3. Move24 poolsel Lepingu ülesütlemisel kohustub Klient hüvitama Move24´le Teenuste osutamisega seonduvad kulud ning tekkinud kahju, milleks eeldatakse olevat käesolevate üldtingimuste punktis 8.1.4 sätestatud tasu.

9. VASTUTUS
9.1. Move24 vastutab Kliendi asjade kahjustumise ja hävinemise eest ajal, mil Kliendi asjad on Move24 valduses. Move24 vastutus on piiratud vastutuskindlustushüvitisega, mida Move24´l on õigus saada Lepingu kohaselt sõlmitud vastutuskindlustuspoliisi alusel.
9.2. Move24 ei vastuta mis tahes juhul Kliendi asjade hävinemisel või kahjustumisel tekkiva mittevaralise kahju eest või kahjustumisega kaasneva Kliendi saamata jäänud tulu eest.
9.3. Move24 ei vastuta Kliendi asjade hävinemise või kahjustumise eest alljärgnevatel juhtudel:
9.3.1. asjade pakkimise kohustus lasus vastavalt Hinnapakkumisele Kliendil ning asjade kahjustumine on tingitud asjade puudulikust pakkimisest;
9.3.2. kahjustused on põhjustatud kolitavate asjade iseloomust, sh juhul, kui kolitavate asjade seas on vedelikke, ohtlikke aineid vm punktis Lepingu üldtingimuste 4.7 sätestatud esemeid;
9.3.3. kahjustused on põhjustatud Kliendi juhistest, kui Move24 järgis Teenuste osutamisel Kliendi juhiseid konkreetse asja käitlemise osas.
9.4. Juhul, kui Teenuste esemeks olevate asjade osas ilmneb pärast Teenuste osutamist kahjustusi, kohustub Klient esitama selle kohta Move24´le viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul, pretensiooni. Klient kohustub pretensioonis kirjeldama kahjustatud asju ning neil olevaid kahjustusi. Move24´l puudub kohustus rahuldada nõuetele mittevastavaid või hilinemisega esitatud pretensioone.
9.5. Move24 vastutab Teenuste osutamise asukohtadele (eeskätt kolimise lähtepunkt ja sihtkoht) tekkivate kahjustuste eest üksnes juhul, kui vastavad kahjud on tekkinud Move24 süülise tegevuse tagajärjel.
9.6. Move24 ei vastuta piiriülese kolimisteenuse osutamisel tekkinud viivituste eest juhul, kui viivitus on tingitud kolmandast isikust veoteenuse osutajast.
9.7. Klient vastutab Teenuste esemeks olevate asjade iseloomust Move24´le ja kolmandatele isikutele tekkivate kahjude eest juhul, kui Klient ei ole teavitanud Move24´t selliste esemete olemasolust kolitavate asjade koosseisus. Samuti vastutab Klient viivituste eest Teenuste osutamisel juhul, kui viivitus on tingitud Kliendi kohustuste rikkumisest.

10. KINDLUSTUS
10.1. Move24 sõlmib oma Lepingust tuleneva vastutuse ning tema rakendatavate kolimissõidukitele tekkivate kahjude kaitseks vastutus- ning kahjukindlustuslepingud.
10.2. Klient on teadlik, et Teenuste eriilmelise olemusega seonduvalt võib tekkida Kliendi asjadele, mis on Teenuste esemeks, kahjusid, ning Move24 on oma veebilehel soovitanud Kliendile sõlmida kahjukindlustusleping, kaitsmaks Klienti kolimisel tekkiva kahju eest.
10.3. Klient kohustub sõlmima talle kuuluva Teenuste esemeks oleva vara suhtes kahjukindlustuslepingu juhul, kui Teenuste esemeks on (muuhulgas) väärisesemed Lepingu üldtingimuste punkti 3.8 mõistes. Move24 poolsel vastavasisulisel nõudmisel kohustub Klient esitama kindlustuslepinguga seonduva poliisi Move24´le enne Teenuste osutamise algust.
10.4. Poole poolt sõlmitava kohustusliku kindlustuslepingu kindlustusmaksed kannab kohustatud pool ise.

11. ANDMEKAITSE
11.1. Move24´l on õigus töödelda (sh koguda, salvestada ja säilitada) talle Lepingu alusel Kliendi kohta teatavaks saanud andmeid.
11.2. Klient annab Move24´le nõusoleku enda (s.h juhatuse liikmete ja osanike) isikuandmete töötlemiseks mahus, mis on vajalik Lepingu täitmiseks ja selles sätestatud teenuste osutamiseks. Kui Klient rikub Lepingust tulenevat mis tahes maksekohustust, on Move24´l õigus loovutada Lepingust tulenevad rahalised nõuded Kliendi vastu osaliselt või tervikuna kolmandale isikule ning sellega seonduvalt avaldada potentsiaalsele omandajale teavet selliste nõuete, Lepingu ja Kliendi kohta. Move24´l ja nõuete omandajal on õigus teatada ja registripidajal on õigus registreerida maksehäireregistris Kliendi Lepingust tuleneva maksekohustuse rikkumine (näidates muuhulgas ära Kliendi nime, registrikoodi/isikukoodi ning võlgnevuse suuruse ja päritolu) ja avaldada see avalikkusele vastavas maksehäireregistris.

12. LÕPPSÄTTED
12.1. Lepingu täitmisega seotud õiguslikku tähendust omavad teated loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui need on vastavas vormis üle antud käsitsi või kulleriga allkirja vastu või saadetud tähitud kirjaga või edastatud e-posti teel ja varustatud kättesaamist kinnitava teatise nõudega. Muud teated ja avaldused võib edastada e-posti aadressil.
12.2. Pool on kohustatud viivitamatult teisele poolele teatama kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, sealhulgas, kuid mitte ainult, poole suhtes pankrotiavalduse või saneerimisavalduse esitamisest, poole likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise otsuse vastuvõtmisest.
12.3. Pool ei vastuta teisele poolele tekitatud varalise kahju eest, mis on tingitud loodusõnnetusest, streigist või töösulust, blokaadist, sõjaolukorra kehtestamisest või muudest vääramatu jõu asjaoludest, mis takistavad Lepingu täitmist ja mis ei ole tekkinud poolte otsese või kaudse tegevuse või tegevusetuse tagajärjel ning mida pooled ei näinud ega võinud ette näha Lepingu sõlmimisel välja arvatud juhul, kui vastava asjaolu esinemise risk lasus konkreetsel poolel. Eeltoodu ei vabasta poolt mis tahes juhul raha maksmise kohustuse täitmisest.
12.4. Lepingut võib muuta üksnes poolte sellekohasel kirjalikul kokkuleppel, kui Leping ei näe ette teisiti. Lepingu muudatused vormistatakse Lepingu lisana ning allkirjastatakse mõlema poole poolt.
12.5. Pooled kohustuvad teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingu tingimusi ning Lepingu alusel teiselt poolelt saadud informatsiooni. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei loeta informatsiooni avaldamist krediidiasutustele ning professionaalsetele konsultantidele, kelle suhtes kehtib vaikimiskohustus.
12.6. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei loeta ka Move24 poolt kolmandatele isikutele andmete avaldamist Kliendi isiku ning Lepingu alusel tekkinud Kliendi võlgnevuste kohta.
12.7. Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
12.8. Lepingust tekkinud vaidlused lahendatakse heas usus Poolte läbirääkimistel. Kompromissi mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.